PERSIJILAN - POLISI - CSR

Home / KELESTARIAN

PERSIJILAN MSPO

Ladang Rakyat Trengganu Sdn. Bhd. mempunyai 6 buah ladang kelapa sawit iaitu Ladang Bukit Bandi, Ladang Paloh Jenang, Ladang Sungai Pinang, Ladang Lembah Bidong, Ladang Hulu Paka dan Ladang Lubuk Lesung serta sebuah Kilang Kelapa Sawit (Kilang Sawit Bukit Bandi). Kesemua ladang tersebut telah dipersijilkan dengan Persijilan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) MS2530-3:2013 General Principles For Palm Oil Plantations And Organised Smallholders yang merangkumi keluasan sebanyak 14,561.636 Hektar manakala Kilang Sawit Bukit Bandi telah dipersijilkan dengan Persijilan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) MS2530-4:2013 General Principles For Palm Oil Mills dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) Supply Chain Certification.

GENERAL PRINCIPLES FOR
OIL PALM PLANTATIONS AND
ORGANISED SMALLHOLDERS

SUPPLY CHAIN CERTIFICATION

GENERAL PRINCIPLES OF
PALM OIL MILL


POLISI KELESTARIAN

Ladang Rakyat Trenggganu Sdn Bhd adalah sebuah organisasi yang bertanggungjawab dan komited terhadap penghasilan yang mampan serta melaksanakan pembaikan secara berterusan terhadap operasi perladangan dan pengilangan dengan mematuhi prinsip-prinsip dan perlaksanaan mengikut kehendak-kehendak piawaian Malaysia Sustainable Palm Oil.

Download

POLISI

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

Ladang Rakyat Trengganu Sdn. Bhd. (LRTSB) merupakan sebuah syarikat perladangan yang komited di dalam memastikan keselamatan & kesihatan kakitangan, pekerja serta individu-individu yang berurusan adalah terjamin.

Download

POLISI

ALAM SEKITAR

Perubahan iklim, kekurangan sumber hasil bumi serta pengurusan sampah dengan cara pembuangan yang tidak teratur menyebabkan isu-isu persekitaran dibawa pada skala global yang berpotensi mewujudkan risiko kepada peraturan, fizikal dan reputasi terhadap operasi Ladang Rakyat Trengganu Sdn Bhd. Oleh itu, sangat penting pelan pengurusan alam sekitar di Ladang Rakyat Trengganu Sdn Bhd dikendalikan secara proaktif dan sistematik.

Download

POLISI

AMALAN SOSIAL YANG BAIK

Ladang Rakyat Trengganu Sdn. Bhd. (LRTSB) adalah sebuah syarikat perladangan yang komited untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan amalan sosial yang baik dan mempertahankan hak asasi manusia.

Download

POLISI

TIADA PEMBAKARAN TERBUKA

Ladang Rakyat Trengganu Sdn. Bhd (LRTSB) mengamalkan system perladangan yang mesra alam bagi menjamin kesejahteraan dan pemeliharaan terhadap alam sekitar. Bagi mematuhi seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Larangan Pembakaran Terbuka, tiada seorang pun kakitangan atau pekerja mahupun kontraktor yang bekerja di premis LRTSB boleh membenarkan atau menyebabkan pembakaran terbuka, sama ada semasa menjalankan aktiviti tanam semula, pembakaran sampah domestik di tapak pelupusan sampah, kawasan pejabat, kawasan penempatan kakitangan dan pekerja.

Download

POLISI

GANGGUAN SEKSUAL DAN KEGANASAN TEMPAT KERJA

Ladang Rakyat Trengganu Sdn. Bhd (LRTSB) mewujudkan polisi ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai perlakuan gangguan seksual dan keganasan di tempat kerja sebelum tindakan diambil bagi mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan kondusif dalam sesebuah syarikat dengan mengambil kira :
• Memberi pemahaman dan kesedaran kepada majikan, kakitangan dan pekerja terhadap perlakuan gangguan seksual dan keganasan di tempat kerja.
• Memastikan keselamatan pekerja dari segi mental dan fizikal terpelihara sepenuhnya.
• Mencegah dan menghentikan perlakuan yang boleh menjejaskan reputasi dan imej syarikat.

Download